direct naar inhoud van Artikel 6: Verkeer - Luchthaven
Plan: Lelystad - Luchthaven
Status: Voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00030-VO02

Artikel 6: Verkeer - Luchthaven

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Luchthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden ten behoeve van het luchtvaartverkeer;
 • b. niet-klassikaal praktijkonderwijs, gerelateerd aan het luchtvaartverkeer en het ruimtevaartverkeer;
 • c. een start- en landingsbaan, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - start- en landingsbaan”;
 • d. terminals, met inbegrip van daaraan ondergeschikte kantoren, detailhandel, cafés en restaurants, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - terminal 1” en ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - terminal 2”;
 • e. platformgebonden bedrijvigheid, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - platformgebonden bedrijvigheid", met dien verstande dat:
  • 1. van deze bedrijven uitsluitend dié bedrijven zijn toegelaten die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1";
  • 2. van deze bedrijven uitsluitend dié bedrijven zijn toegelaten die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.2, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2";
 • f. luchthavengebonden bedrijvigheid, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - luchthavengebonden bedrijvigheid", met dien verstande dat:
  • 1. van deze bedrijven uitsluitend dié bedrijven zijn toegelaten die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1";
  • 2. van deze bedrijven uitsluitend dié bedrijven zijn toegelaten die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.2, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2";
 • g. een luchtvaartmuseum, ter plaatse van de aanduiding “museum”, met inbegrip van daaraan ondergeschikte kantoren, detailhandel, cafés en restaurants;
 • h. een hotel, ter plaatse van de aanduiding “horeca”;

met uitzondering van risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

met de daarbij behorende:

 • i. gebouwen;
 • j. platforms;
 • k. wegen;
 • l. paden;
 • m. (gebouwde) parkeervoorzieningen;
 • n. bijzondere opstellingen in verband met de luchthavenoperatie en het luchtvaartverkeer zoals een verkeerstoren, licht- en antenneopstellingen;
 • o. een brandweergarage;
 • p. een brandweeroefenplaats;
 • q. een voorziening voor het proefdraaien van vliegtuigmotoren;
 • r. groenvoorzieningen;
 • s. water;
 • t. nutsvoorzieningen;
 • u. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten en reclamemasten.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. het bebouwingspercentage van het bouwperceel zal ten hoogste 60% bedragen;
 • b. in aanvulling op het gestelde onder a zal de oppervlakte van een gebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - terminal 2” ten hoogste 12.000 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
 • d. in afwijking van het gestelde onder c zal de bouwhoogte van een gebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - terminal 1” ten hoogste 15,00 m bedragen.
 • e. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is.

6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van reclamemasten zal ten hoogste 20,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
6.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de landschappelijke inpassing, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing.

6.4. Afwijken van de bouwregels

Er kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke inpassing, het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en voor zover hiertegen geen onevenredige bezwaren bestaan vanuit de luchtvaart, met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.2.2 sub d in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 25,00 m.
6.5. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan platformgebonden bedrijven ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - platformgebonden bedrijvigheid”;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan bedrijven genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1";
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan bedrijven genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.2, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2";
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
 • e. het gebruik van de gebouwen voor de huisvesting van studenten;
 • f. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van:
  • 1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgeoefende (bedrijfs-)activiteiten;
 • g. het gebruik van de gebouwen voor kantoren;
 • h. het gebruik van de gebouwen voor klassikaal theorie-onderwijs gerelateerd aan het luchtvaartverkeer en het ruimtevaartverkeer;
 • i. het gebruik van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - terminal 2" voor kantoren, detailhandel, cafés en restaurants over een gezamelijke bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 40% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte;
 • j. het gebruik van de gronden voor een hotel buiten de gronden die ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding "horeca";
6.6. Afwijken van de gebruiksregels

Er kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijke inpassing, het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.5 sub b, in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de genoemde bedrijven, mits:
  • 1. deze bedrijven platformgebonden zijn, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - platformgebonden bedrijvigheid";
  • 2. deze bedrijven luchthavengebonden zijn, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - luchthavengebonden bedrijvigheid";
  • 3. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd en toegestaan zijn of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere dan de toegestane categorie, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 4. het geen risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
 • b. het bepaalde in lid 6.5 sub c, in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de genoemde bedrijven, mits:
  • 1. deze bedrijven platformgebonden zijn, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - platformgebonden bedrijvigheid";
  • 2. deze bedrijven luchthavengebonden zijn, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - luchthavengebonden bedrijvigheid";
  • 3. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1 tot en met 4.2, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd en toegestaan zijn of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere dan de toegestane categorie, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 4. het geen risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
 • c. het bepaalde in lid 6.5 sub d en e in die zin dat de gebouwen worden gebruikt voor de huisvesting van studenten, mits:
  • 1. dit noodzakelijk is voor het aan het luchtvaartverkeer en het ruimtevaartverkeer gerelateerde onderwijs;
  • 2. deze gronden niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - luchthaven 1" of "veiligheidszone - luchthaven 2";
 • d. het bepaalde in lid 6.5 sub g in die zin dat kantoren worden gevestigd, mits:
  • 1. deze gronden niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - luchthaven 1" of "veiligheidszone - luchthaven 2";
 • e. het bepaalde in lid 6.5 sub h in die zin dat gebouwen worden gebruikt voor klassikaal theorie-onderwijs gerelateerd aan het luchtvaartverkeer en het ruimtevaartverkeer, mits:
  • 1. ten hoogste 10.000 m² bedrijfsvloeroppervlak wordt gebruikt ten behoeve van klassikaal theorie-onderwijs gerelateerd aan het luchtvaartverkeer en het ruimtevaartverkeer;
  • 2. deze gronden niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - luchthaven 1" of "veiligheidszone - luchthaven 2";
 • f. het bepaalde in lid 6.5 sub k in die zin dat de gronden die ter plaatse niet zijn voorzien van de aanduiding "horeca", worden gebruikt voor een hotel, mits:
  • 1. deze gronden niet zijn voorzien van de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - luchthaven 1" of "veiligheidszone - luchthaven 2".

6.7. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

 • a. de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - terminal 1" wordt verwijderd, mits:
  • 1. de betreffende functie ter plaatse beëindigd is.