direct naar inhoud van Regels
Plan: Bataviahaven 2015
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00056-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Bataviahaven 2015 met identificatienummer NL.IMRO.0995.BP00056-VO01 van de gemeente Lelystad;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aan huis verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep, genoemd in bijlage 1, dat in of bij een (bedrijfs)woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6 ambulante handel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen vanuit een niet-permanent verkooppunt, zoals een marktkraam of een verkoopwagen, waaronder in elk geval geen gebouwen worden begrepen;

1.7 ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.8 ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.9 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10 bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd, dit met inbegrip van de oppervlakte van (overdekte) bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.11 bed- and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.12 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale (bruto) vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten c.q. een (dienstverlenend of detailhandels-) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.13 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15 bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.16 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.18 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.20 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.21 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.22 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.23 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.):

de oppervlakte van een ruimte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende ruimte omhult (conform NEN 2580):

1.24 camperplaats

een parkeerterrein voor campers waar overnacht mag worden, eventueel aangevuld met beperkte voorzieningen als een elektriciteitspunt en een sani-zuil;

1.25 charterschip:

elk vaartuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het vervoeren of het verblijven van groepen van personen voor één- of meerdaagse tochten, hieronder worden ook verstaan riviercruiseschepen:

1.26 detailhandel:

a. het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

b. het voeren van een webshop, indien het pand waarin de webshop is gevestigd, open is voor publiek waarbij gelegenheid is om producten te zien en uit te proberen, af te halen en / of te betalen;

1.27 detailhandel verbonden aan haven- en watersportactiviteiten:

detailhandel die met name is gericht op de gebruikers van de haven, zoals één winkelsteunpunt, winkels voor scheepsbenodigdheden en daarmee naar aard gelijk te stellen detailhandelsactiviteiten:

1.28 dienstverlening verbonden aan haven- en watersportactiviteiten:

dienstverlening die met name is gericht op de gebruikers van de haven, zoals zeilscholen, boekingskantoren, botenmakelaars, fietsverhuurbedrijven, reisbureaus en daarmee naar aard gelijk te stellen dienstverlening. Onder dienstverlening wordt hier geen detailhandel en horeca begrepen:

1.29 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.30 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.31 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.32 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.33 horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en maaltijden, overwegend voor gebruik ter plaatse en/of voor het bedrijfsmatig verstrekken van logies, één en ander gepaard gaande met dienstverlening, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, waarbij verstaan wordt onder:

 • a. Hotel: een gebouw, waarin tegen vergoeding in hoofdzaak logies wordt verstrekt, waarbij de logieseenheden uitsluitend zijn ingericht als nachtverblijf met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;
 • b. Restaurant: een gebouw bestemd voor het bedrijfsmatig, ten behoeve van gebruik ter plaatse, verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
 • c. Cafetaria: een gebouw bestemd voor het bedrijfsmatig aan de eindconsument verstrekken van eenvoudige etenswaren en niet-alcoholische dranken;
 • d. Ambulante horeca: een mobiel verkooppunt bestemd voor het bedrijfsmatig aan de eindconsument verstrekken van eenvoudige etenswaren en niet-alcoholische dranken;
 • e. Congrescentrum: gebouw of een gedeelte daarvan speciaal bestemd en ingericht voor het houden van congressen/conferenties;
 • f. Discotheek: een gebouw waarin de bedrijfsvoering hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken en tevens gelegenheid biedt tot dansen;
 • g. Café: een gebouw bestemd voor het bedrijfsmatig aan de eindconsument verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede het verstrekken van kleine etenswaren;
1.34 kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist;

1.35 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

de bedrijvigheid, die door haar beperkte omvang in of bij een (bedrijfs)woning met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.36 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.37 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie, middelen voor (ondergrondse) afvalinzameling en andere naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

1.38 passanten:

schippers danwel rechthebbenden op een schip waarvoor geen abonnement is afgegeven ten behoeve van het schip waarmee een ligplaats wordt ingenomen:

1.39 plezierjacht:

een schip dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, sportieve of recreatieve doeleinden:

1.40 passantenhaven

een haven voor plezierjachten van passanten:

1.41 peil:
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
   • de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
   • de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
1.42 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.43 restaurant:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;

1.44 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.45 standplaats:

een plek waar ambulante handelaren een dagdeel, een dag en/of een aantal dagen per week waren kunnen verkopen;

1.46 uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.47 vakantieappartementen

een (deel van een) gebouw dat dient als recreatieverblijf, waarvoor een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend; de gebruikers hebben hun hoofdverblijf elders en de tijdelijke verblijfsduur van gebruikers mag niet leiden tot permanente bewoning. Onder recreatieverblijf wordt niet verstaan verblijf, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.48 verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.49 webwinkel

in een woonhuis: het al dan niet hobbymatig dan wel bedrijfsmatig verkopen van goederen via internet door de bewoner, waarbij de goederen elders worden bezorgd. Er is geen sprake is van een voor publiek toegankelijke winkelruimte of showroom; reclameuitingen aan of om de woning zijn niet aan de orde;

1.50 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.51 woonboot:

elk vaar- en/of drijftuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- en/of nachtverblijf van één of meerdere personen, voor zover dit niet als bouwwerk is aan te merken;

1.52 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat met één of meer gemeenschappelijke toegangen en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.53 woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:

vanaf het dichtstbijzijnde punt van een (hoofd)gebouw tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. wegen, straten en paden;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. verhardingen;
 • h. nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten, kunstwerken, bouw- en reclameborden.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 16,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. parkeren;
 • b. overnachten in kampeerwagens en/of caravans.
3.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.2.1 in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt.

Artikel 4 Recreatie - Nautische voorzieningen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Nautische voorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een havendam;
 • b. een havenkantoor;
 • c. voorzieningen ten behoeve van haven- en watersportactiviteiten, zoals opslagruimten en sanitairruimten;
 • d. dienstverlening verbonden aan haven- en watersportactiviteiten;
 • e. horeca, met uitzondering van een hotel, een congrescentrum of een discotheek;

met daarbij behorende:

 • f. gebouwen;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere werken, zoals dijken, steigers, bruggen, duikers, keerwanden en kaden.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. dienstverlening verbonden aan haven- en watersportactiviteiten en horeca is uitsluitend toegestaan in het gebouw van het havenkantoor;
 • d. de afstand tussen de onderkant van de vloer van de verblijfsruimten van het havenkantoor en het peil van de havendam bedraagt minimaal 1,5 meter.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van masten en palen mag niet meer dan 16 meter bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. gebruik van gronden en opstallen voor het parkeren.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

het bepaalde in artikel 4.1 onder de leden b en e in die zin, dat de gronden en bouwwerken kunnen worden gebruikt ten behoeve van een hotelfunctie of vakantieappartementen met daaraan ondergeschikte functies, indien de volgende voorwaarden in acht genomen worden genomen:

a. gebouwd wordt binnen het bouwvlak;

b. bij functiewijziging dient een toets op de instandhoudingsdoelen Natura 2000 plaats te vinden;

c. vanwege mogelijke effecten op Natura 2000 gebied:

 • dient een zaalfunctie ondergeschikt te zijn aan de hotelfunctie;
 • dient aanrijden en parkeren voor autoverkeer plaats te vinden aan de achterzijde (landzijde) van de gebouwen;
 • is lichtuitstraling richting het Markermeer niet toegestaan, behoudens borden met naamgeving.

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;

met de daar bijbehorende:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder informatie- en reclameobjecten aan lichtmasten, kunstwerken, bouw- en reclameborden.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 16,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 21.2.1 in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en opstallen voor het overnachten in kampeerwagens en/of caravans.

Artikel 6 Verkeer - Verblijf

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangezezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en pleinen;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. kunstobjecten;
 • g. fietsenstallingen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair en dergelijke;
 • h. speel- en verblijfsvoorzieningen;
 • i. evenementen;
 • j. standplaatsen;
 • k. een gebouwde parkeervoorziening ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere werken.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag een gebouwde parkeervoorziening worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte van 1,5 meter boven peil;
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 16,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
6.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde onder 6.2.2 a. voor het bouwen van een individueel industrieel kunstobject tot een maximale hoogte van 50 meter;
 • b. het bepaalde onder 6.2.2 b. voor het bouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde tot een maximale hoogte van 15 meter ten behoeve van de inrichting van de Lelybaan.

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. de bescherming van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied Markermeer ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - natura 2000' door het treffen van passende maatregelen en het voorkómen van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied, zoals nader omschreven in het aanwijzingsbesluit dat is opgenomen in bijlage 1 van de toelichting;
 • c. de waterhuishouding;
 • d. aanlegplaats voor charterschepen, waaronder begrepen riviercruiseschepen;
 • e. een passantenhaven met maximaal 150 ligplaatsen voor plezierjachten van passanten;
 • f. een drijvend boothuis, terplaatse van de aanduiding 'drijvend boothuis';
 • g. recreatie;
 • h. oevers;
 • i. bermen en beplanting;
 • j. wegen, straten en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere werken, zoals dijken, steigers, bruggen, duikers, keerwanden en kaden.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 16,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de passantenhaven door meer dan 150 ligplaatsen voor plezierjachten van passanten;
 • b. het gebruik van gronden als aanlegplaats voor woonboten met dien verstande dat wel mag worden gewoond op charterschepen.

Artikel 8 Wonen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen en woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep (overeenkomstig Bijlage 1 bij de Regels), en/of in combinatie met een buidelwoning;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • c. voorzieningen in de eerste en tweede bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "voorzieningen", waaronder verstaan wordt:
 • 1. dienstverlening verbonden aan haven- en watersportactiviteiten;
 • 2. detailhandel verbonden aan haven- en watersportactiviteiten;
 • 3. horeca, met uitzondering van een hotel, een congrescentrum of een discotheek;
 • 4. fitnesscentra;
 • 5. kinderdagverblijven;
 • 6. toonzalen en expositieruimten ten behoeve van kunst- en cultuuruitingen;

met de daarbijbehorende:

 • d. wegen, straten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken zal voor woonhuizen ten hoogste 60% van het bouwperceel bedragen, tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 50% van het bouwperceel, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximale toegestane oppervlakte geldt.
8.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van de woonhuizen mag niet minder dan 10 meter en niet meer dan 20 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de woongebouwen mag niet minder dan 20 meter en niet meer dan 30 meter bedragen;
 • c. de hoogte van de eerste bouwlaag van de woongebouwen bedraagt minimaal 4 meter en maximaal 6 meter, met uitzondering van ruimten voor bergingen, opslagruimten e.d.;
 • d. in de binnenhoven mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van (ondergrondse) parkeergarages en toegangen van parkeergarages;
 • e. de geluidbelasting op de woningen vanwege het wegverkeer mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • f. voor de doeleinden als bedoeld in lid 8.1 sub a en c gelden de parkeernormen uit afbeelding 1.
1. Auto   Parkeeraantal  
Horeca/leisure   6,0 per 100 m2 bvo  
Restaurant   13,0 per 100 m2 bvo  
Haven   1,0 per ligplaats  
Dienstverlening en detailhandel, verbonden
aan haven- en watersportactiviteiten  
Winkel: 3,25 parkeerplaatsen per 100 m² bvo
Kantoor: 3 parkeerplaatsen per 100 m² bvo
Zeilschool: 1,7 parkeerplaats per 100 m² bvo  
Wonen, duur   2,0 per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers  
Wonen, middel   2,0 per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers  
Wonen, goedkoop   1,8 per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers  
2. Bus/touringcar    
Per voorziening   1 busparkeerplaats per 100 autoparkeerplaatsen  
3. Invalidenparkeerplaatsen    
Per voorziening   5% aan algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen (5
parkeerplaatsen op de 100 algemene
parkeerplaatsen)  
4. Fiets    
Per voorziening   2 fietsparkeerplaatsen per 10
autoparkeerplaatsen  

afbeelding 1.

8.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw zal voldoen aan de volgende regels:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50 m² bedragen, indien de oppervlakte van een bouwperceel 500 m² of minder bedraagt;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bouwperceel tot een maximum van 100 m² bedragen, indien de oppervlakte van een bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt;
 • b. de diepte van een aan de achtergevel van het hoofdgebouw gebouwde aan- of uitbouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
 • c. de goothoogte van een aan- en uitbouwen of bijgebouwen zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. in afwijking van het bepaalde in lid 8.2.3 onder a. t/m c. en het bepaalde in lid 8.2.4 gelden ten aanzien van carports de volgende regels;
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden.

in welk geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal per bouwperceel ten hoogste 2 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 16,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevels) van het hoofdgebouw niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • d. een carport dient te voldoen aan de volgende regels:
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden.

in welk geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.2.3 sub a onder 1 dan wel 2 in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen per hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 80 m², mits:
  • 1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van (een) minder valide(n);
  • 2. de noodzaak ten behoeve van het treffen van bijzondere voorzieningen wordt aangetoond;
 • b. het bepaalde in lid 8.2.3 sub a en/of d en in 8.2.4 onder a in die zin dat per hoofdgebouw een carport wordt opgericht, mits de oppervlakte van de carport ten hoogste 25 m² bedraagt;
 • c. het bepaalde in lid 8.2.4 onder a in die zin dat per hoofdgebouw een niet-overdekt zwembad wordt opgericht, mits:
  • 1. het zwembad in het achtererfgebied van een woning wordt gesitueerd;
  • 2. de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer bedraagt dan 75 m²;
  • 3. de bouwhoogte van het zwembad, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer bedraagt dan 0,50 meter;
  • 4. de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer bedraagt dan 50% van de oppervlakte van het achtererfgebied van de woning;
  • 5. het totale bebouwingspercentage van de kavel niet meer bedraagt dan 50%;
  • 6. de afstand van het zwembad tot enige perceelsgrens ten minste 1,50 meter bedraagt.
 • d. het bepaalde in 8.2.2 sub d. en toestaan dat maximaal 504 woningen mogen worden gebouwd.
8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, aan huis verbonden beroepen (overeenkomstig Bijlage 1 bij de Regels) en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. het gebruik van gebouwen als dierenverblijf over een oppervlakte van meer dan 12 m²;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan huis verbonden beroep (overeenkomstig bijlage 1), anders dan aangegeven in artikel 8.1.a;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zonder omgevingsvergunning;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan aangegeven in artikel 8.1.c onder 2.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.1 in die zin dat de gronden en bouwwerken kunnen worden gebruikt ten behoeve van een bed & breakfast, indien de volgende voorwaarden in acht genomen worden:
 • 1. maximaal acht slaapplaatsen in ten hoogste vier van elkaar afgescheiden ruimten voor nachtverblijf;
 • 2. de kamers deel uit maken van het hoofdgebouw, aanbouw of aangebouwde bijgebouwen;
 • 3. maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen per bouwperceel ingericht worden voor de voorziening;
 • 4. er op het eigen terrein voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers aanwezig is, of dat uit een parkeeronderzoek blijkt dat er in de directe omgeving voldoende parkeerruimte is. De parkeernorm, zowel op eigen terrein als in de directe omgeving, is 1 parkeerplaats per gastenkamer;
 • 5. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast, waarbij reclame maximaal een oppervlakte van 0,5 m² mag bedragen;
 • 6. de bed & breakfast dient door in ieder geval één bewoner van de woning te worden uitgeoefend.

Artikel 9 Waterstaat - Waterkering

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. werken ten behoeve van de waterkering en de waterhuishouding;

met de daarbijbehorende:

 • b. andere bouwwerken, zoals keerwanden en beschoeiingen;
 • c. andere werken, zoals taluds, dijken en onderhoudswegen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

9.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.2.1 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde andere bouwwerken worden gebouwd, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en de waterhuishouding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de waterkering.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het doen van boringen of het indrijven van voorwerpen in de grond;
 • b. het vergraven van de grond;
 • c. het wijzigen van het maaiveldniveau, waaronder ook de waterbodem wordt gerekend;
 • d. het leggen van kabels en leidingen.
9.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 9.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen.
9.4.3 Toetsingscriteria

De in lid 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en de waterhuishouding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de waterkering.

Artikel 10 Leiding - Riool

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Riool" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. werken, geen bouwwerken zijnde.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.

10.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.1 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • d. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond.

10.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 10.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 • het normale onderhoud betreffen.

10.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 12 Algemene bouwregels

In afwijking van het bestemmingsplan mogen de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen worden overschreden door:

 • a. tot gebouwen behorende funderingen, stoepen, stoeptreden, trap(penhuizen), galerijen, hellingbanen, entreeportalen, veranda's, luifels, afdaken en balkons;
 • b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen als overstekende daken, goot- en kroonlijsten, gevellijsten, gevelversieringen, pilasters, plinten, ventilatiekanalen, zonnepanelen, zonnecollectoren, schoorstenen, kozijnen, dorpels en afvoerpijpen voor hemelwater;

mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m worden overschreden.

Artikel 13 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met de bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente of recreatieve bewoning;
 • b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot en afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar-, of vliegtuigen;
 • d. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
 • e. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

14.1 Vrijwaringszone - dijk

De als 'vrijwaringszone - dijk' aangeduide gronden zijn, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor:

 • a. een strook ten behoeve van de bescherming, ophoging, verbreding en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen waterkering;

met de daarbijbehorende:

 • b. andere bouwwerken;
 • c. andere werken.
14.1.1 Bouwregels
 • a. Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mogen op of in deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding.

 • b. Gebouwen

Ten behoeve van deze gebiedsaanduiding mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • c. Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van deze gebiedsaanduiding, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
14.1.2 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.1.1 onder a in die zin dat de in de daar voorkomende bestemming(en) genoemde bouwwerken worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de waterkering.

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot met ten hoogste 20%;
 • d. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:

1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van het betreffende bouwvlak zal bedragen;

2. de bouwhoogte leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;

 • e. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits:de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

Artikel 16 Overige regels

16.1 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de entrees en de begrenzing van openbare ruimtes, ten behoeve van de waarborging van het stedenbouwkundig beeld.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 17 Overgangsrecht

17.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
 • c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
17.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 18 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Bataviahaven 2015 van de gemeente Lelystad.

Behorende bij het besluit van ....